INFO
Maximum Rock Festival este organizat de
S.C. Promusic Events S.R.L
Bdul. Dimitrie Cantemir, nr.17, ap.25, Bucharest, sect 4, Romania
PROGRAM: TBA
 SCROLL FOR ENGLISH  

LOCAȚIE FESTIVAL

Locația festivalului: TBA

DREPTURILE, OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CUMPĂRĂTORULUI/VÂNZĂTORULUI ȘI ORGANIZATORULUI DE FESTIVAL

CUMPĂRĂTORUL/VIZITATORUL nu are voie să aducă în spațiul desfășurării festivalului, sub sancțiunea confiscării de către personalul de pază, următoarele obiecte: echipamente profesionale fotografice, de filmare sau de înregistrare, băuturi, doze, droguri, obiecte periculoase precum sticlărie, recipiente metalice pentru băuturi, sticle, sticle pline sau sticle de băut, artificii, arme, obiecte ascuțite sau alte obiecte pe care ORGANIZATORUL le consideră periculoase.
ORGANIZATORUL poate modifica sau completa această listă în orice moment.
CUMPĂRĂTORUL/VIZITATORUL nu are voie să facă focuri deschise pe locul festivalului.

Intrarea în perimetrul festivalului presupune acceptarea tuturor masurilor de prevenire si control pe care ORGANIZATORUL sau echipa de paza le iau, inclusiv posibila perchezitie si perchezitie a sacilor. Nerespectarea acestor măsuri va duce la refuzul sau retragerea dreptului de acces, fără niciun drept la despăgubiri.

Vor exista înregistră TV/ video în cadrul FESTIVALului. Prin urmare, este posibil ca CUMPĂRĂTORUL/VIZITATORUL să fie filmat.
Prin intrarea în spațiul festivalului, CUMPĂRĂTORUL/VIZITATORUL este de acord să renunțe la drepturile de imagine.

ORGANIZATORUL și/sau DISTRIBUITORUL DE BILETE își rezervă dreptul de a verifica oricând identitatea participantului la festival.

ORGANIZATORUL și/sau DISTRIBUITORUL DE BILETE nu poate fi în niciun fel făcut răspunzător pentru daune, pierderi, furt sau orice daune aduse proprietății sau persoanei pe care CUMPĂRĂTORUL/VIZITATORUL le-ar putea suferi ca urmare a prezenței la FESTIVAL, fie că este în perimetrul festivalului, camping, exterior sau pe drum.

Este interzisă în mod expres desfășurarea oricărei activități promoționale sau comerciale în cadrul festivalului sau campingului fără permisiunea prealabilă a ORGANIZATORULUI.

Cu excepția autorizației scrise din partea ORGANIZATORULUI, orice utilizare comercială a numelui sau a siglei FESTIVALULUI însuși sau a artiștilor care apar este strict interzisă. 


  ENGLISH VERSION  

FESTIVAL VENUE

The festival location: TBA

RIGHTS, OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE PURCHASER/VISITOR AND ORGANISER OF THE FESTIVAL

The PURCHASER/VISITOR is not allowed to bring the following objects onto the festival site, on penalty of confiscation by security personnel: professional photographic, filming or recording equipment, drinks, cans, laughing gas, drugs, dangerous objects such as glassware, metal drinking bottles, filled bottles or drinking bottles, fireworks, weapons, sharp objects or other objects which the ORGANISER considers dangerous.
The ORGANISER may amend or supplement this list at any time.
The PURCHASER/VISITOR is not allowed to make open fires on the festival site.

Entering the festival site implies acceptance of all the preventive and control measures that the ORGANISER or security team take, including possible frisking and searching of bags. Failure to respect these measures shall result in a refused or withdrawn right of access, without any right to compensation.


TV recordings will be made during the FESTIVAL. It is therefore possible that the PURCHASER/VISITOR will be filmed.  By entering the festival grounds the PURCHASER/VISITOR agrees to waive your portrait rights.


The ORGANISER and/or TICKET DISTRIBUTOR reserve(s) the right to check the identity of the festival goer at any time. 


The ORGANISER and/or TICKET DISTRIBUTOR can in no way be held liable for damage, loss, theft or any damage to property or person that the PURCHASER/VISITOR suffers as a result of the FESTIVAL, be it on the festival site, campsite, outside or on the way.


It is expressly forbidden to conduct any promotional or commercial activity at the festival or camping site without previous permission from the ORGANISER.


Excepting written authorisation from the ORGANISER any commercial use of the name or logo of the FESTIVAL itself or the artists that appear is strictly prohibited.