Logo-MRF-2-3.06.2023
BILETE / TICKETS:

🎟️ 279 lei – Abonament / Earlybird  - SOLD OUT!
🎟️ 299 lei – Abonament / Presale 1 (500 buc)
🎟️ 329 lei – Abonament / Presale 2
🎟️ 598 lei – Abonament Family 3P (2 pers + 1 copil – maxim 16 ani) – Ofertă limitată!
🎟️ 1196 lei – Abonament Grup 5P (4 pers + 1 gratis) – Ofertă limitată!
🎟️ 360 lei – Abonament (disponibil în perioada evenimentului)
🎟️ 219 lei – Acces 02 iunie (bilet valabil pentru o singură zi)
🎟️ 179 lei – Acces 03 iunie (bilet valabil pentru o singură zi)
🎟️ 30 lei – Abonament camping 1 pers.

* Copiii cu vârsta până în 7 ani au acces gratuit – cu însoțitor posesor de bilet/abonament valabil.

* Copiii cu vârsta peste 7 ani și până în 16 ani au nevoie de bilet la preț întreg și de însoțitor.

* Copiii cu vârsta până în 16 ani au acces gratuit în zona de campare – cu însoțitor posesor de bilet/abonament valabil.
Recomandăm părinților sau însoțitorilor să le asigure copiilor căști de protecție.
                                                             ****
* Children up to the age of 7 have free access - accompanied by an adult with a valid ticket/festival pass.

* Children over 7 years old and up to 16 years old need a full price ticket and must be accompanied.
* Children up to the age of 16 have free access in camping - accompanied by an adult with a valid ticket/festival pass.
* We recommend that parents or companions should provide their children with protective headphones.
Click for tickets
IMPORTANT:  SCROLL FOR ENGLISH  

*Biletul/Abonamentul este valabil în format electronic, descărcat de pe email direct pe telefonul mobil sau tabletă sau tipărit la cea mai bună rezoluție posibilă pentru a permite scanarea cu ușurință a codului de bare și implicit pentru a permite accesul la locația evenimentului.

 *La intrare abonamentul va fi schimbat cu o brățară ce trebuie purtată pe toată durata evenimentului. Deteriorarea, ruperea sau înstrăinarea acestei brățări va duce la anularea abonamentului și restricționarea accesului la eveniment.

 *Biletul/Abonamentul achizitionat pentru festival nu dă dreptul de acces și în zona de camping. Pentru această zonă vă rugăm sș achiziționați abonamentul pentru Camping.

 *Nu înstrăinați biletul în forma lui fizică sau electronică. Nu trimite altor persoane emailul prin care ai obținut biletul pentru că o singură persoană poate avea acces la eveniment pe baza scanării codului de bare de pe bilet. În cazul în care mai multe persoane prezintă același bilet, respectiv același cod de bilet la intrare, la eveniment va avea acces doar prima persoană care prezintă un cod valabil, iar celelalte copii ale biletelor vor fi reținute, urmând ca deținătorii acestora să fie făcuți responsabili pentru fals și uz de fals de către autorități.

 *AmBilet.ro și organizatorii nu vor compensa sau rambursa persoanele care prezintă bilete care nu sunt valabile, care au fost scanate în prealabil și care au permis altei persoane accesul la eveniment. *Vă rugăm să cumpărați bilete doar de pe www.AmBilet.ro sau de la punctele anunțate oficial de organizatorii evenimentului. Nu cumpărați bilete de la puncte de vânzare neautorizate, deoarece riscați să cumpărați bilete false.

 *Organizatorul evenimentului are dreptul de a anula sau modifica data, ora, locul evenimentului. *În cazul anulării evenimentului, cumpărătorul are dreptul să ceară prețul biletului înapoi. Returnarea prețului biletului este responsabilitatea organizatorului, suma respectivă va fi returnată integral în maximum 30 de zile (de la data evenimentului) prin AmBilet.ro. Mutarea evenimentului în alt loc (sau dată) din aceeași localitate nu constituie un motiv de rambursare a biletului.

 *În cazul extrem în care evenimentul este anulat, organizatorul nu va deconta costurile suplimentare (cazare, bilete de tren, bilete de avion, taxa de procesare etc.).

*Deținătorul biletului este obligat să se supună controlului fizic de către organele de securitate abilitate să acceseze locația evenimentului.

*CUMPĂRĂTORUL/VIZITATORUL care rezervă unul sau mai multe bilete recunoaște în mod explicit faptul că a citit și acceptat acești termeni generali de vânzare, acum că au fost puși la dispoziție în procesul de rezervare.

*Agenția de bilete AmBilet.ro este o marcă înregistrată a AmBilet.ro SRL, e-mail: bilete@ambilet.ro Mulțumim!  ENGLISH VERSION  


*The ticket is valid in electronic format, downloaded from the email directly to the mobile phone or tablet or printed at the best possible resolution to allow the barcode to be easily scanned and implicitly to allow access to the event location.


*At the entrance, the ticket can be exchanged for a bracelet that must be worn throughout the event. Damage, breakage or alienation of this bracelet will result in ticket cancellation and access restriction to the event.


*Do not alienate the ticket in their physical or electronic form. Do not send to other people the email through which you obtained the ticket because only one person can have access to the event based on scanning the barcode on the ticket. If several people present the same ticket, respectively the same ticket code at the entrance, only the first person who presents a valid code will have access to the event, and the other copies of the tickets will be retained, following that the owners of these copies will be held responsible for forgery and use of forgery by the authorities.


*AmBilet.ro and the organizers will not compensate or refund people who present tickets that are not valid, that have been scanned in advance and that have allowed another person to access the event.


*Please buy tickets only from www.AmBilet.ro or from the points officially announced by the event organizers. Do not buy tickets from unauthorized sales points because you run the risk of buying fake tickets.


*The event organizer has the right to cancel or modify the date, time, place of the event.


*In case of cancellation of the event, the buyer has the right to ask for the price of the ticket back. The return of the ticket price is the responsibility of the organizer and will be returned in full within a maximum of 30 days (from the date of the event) through AmBilet.ro. Moving the event to another place (or date) in the same locality does not constitute a reason for ticket reimbursement.


*In the extreme case that the event is cancelled, the organizer will not settle the additional costs (accommodation, train tickets, plane tickets, processing fee, etc.).


*The ticket holder is obliged to submit to physical control by the security bodies authorized to access the location of the event.


*The PURCHASER/VISITOR who reserves one or more tickets explicitly acknowledges the fact of having read and accepted these general terms of sale, now that they have been made available in the reservation process.


*AmBilet.ro ticketing agency is a registered trademark of AmBilet.ro SRL, e-mail: bilete@ambilet.ro


Thank you!